تعیین اولویت های صنعتی استانهای سه گانه خراسان در راستای ایجاد فرصت-های شغلی
55 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : جواد زمانی بیلندی