قش سرمایه اجتماعی در توسعه اقتصادی از منظر اسلام
64 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : مصطفی منتظری مقدم