قابلیت بیع دین به عنوان ابزار سیاست پولی در بانکداری بدون ربا
65 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : غلامعلی خندان