بررسی فقهی و اقتصادی اوراق بانک مرکزی با تاکید بر اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
65 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید
تاریخ دفاع: 1386
نام استاد/نام دانشجو : محسن نودهی