ررسی پایداری ساختار مدل پولی تورم در اقتصاد ایران طی دوره (1368:1-1384:4)
63 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمد هادی طهرانی