بررسی رابطه متقابل بهره-وری و صادرات در زیربخش های بخش صنعت در اقتصاد ایران
53 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: دانشگاه مفید
نام استاد/نام دانشجو : مهدی شبانی