تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1376 
علوم اقتصادی 
دانشگاه علامه طباطبایی تهران 
 
دکترا 
 
اقتصاد نظری 
دانشگاه مفید قم 
0.00 
لیسانس 
 
علوم اقتصادی 
دانشگاه مفید قم 
0.00 
خارج 
 
 
 
0.00