سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه مفید  
مدیر گروه اقتصاد 
1383/11/01 
ادامه دارد 
علمی و اجرایی  
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه  
عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد السلامی 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
حوزه علمیه قم 
عضو انجمن اقتصاد 
 
 
علمی و پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه علامه 
مدرس 
 
 
نظام اقتصادي صدر اسلام  
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی و مفید 
مدرس 
 
 
نظام اقتصادی صدر اسلام 1 
تدریس 
دانشگاه علامه طباطبایی و مفید 
مدرس 
 
 
مبانی فقهی اقتصاد اسلامی 2 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
اقتصاد خرد ۱ و۲ 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
اقتصاد توسعه 4 
تدریس 
دانشگاه مفید 
مدرس 
 
 
ارزیابی طرح های اقتصادی 
تدریس 
جامعه المصطفی العالمیه 
مدرس 
1386/07/01 
 
کتاب المضاربه و الشرکه 
همکاری 
دانشگاه مفید 
مدیر گروه اقتصاد 
1383/11/01 
 
علمی و اجرایى 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
عضو هیات تحریریه مجله اقتصاد السلامى 
 
 
علمی ،پژوهشی